Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Soal Bahasa Jawa Kelas 6 Materi Paribasan, Bebasan, lan Saloka

Soal Bahasa Jawa Kelas 6 Materi Paribasan, Bebasan, lan Saloka

Berikut ini adalah latihan Soal Bahasa Jawa Kelas 6 Materi Paribasan, Bebasan, lan Saloka lengkap dengan kunci jawaban. Soal Bahasa Jawa Kelas 6 Materi Paribasan, Bebasan, lan Saloka ini terdiri dari 20 soal pilihan ganda, 10 soal isian, dan 5 soal uraian. Seluruh Soal Bahasa Jawa Kelas 6 Materi Paribasan, Bebasan, lan Saloka bersumber dari Kurikulum 2013. Semoga Soal Bahasa Jawa Kelas 6 Materi Paribasan, Bebasan, lan Saloka ini dapat dijadikan referensi untuk belajar khususnya siswa kelas 6 yang menggunakan Kurikulum 2013. Berikut Soal Bahasa Jawa Kelas 6 Materi Paribasan, Bebasan, lan Saloka.


I. Wenehana tanda ping (x) aksara a, b, c utawa d ing sangarepe wangsulan kang kok anggep paling bener!
1. Ing ngisor iki kang kalebu unen-unen basa jawa, kejaba ....
a. paribasan
b. bebasan
c. saloka
d. geguritan

2. Unen-unen kang ajeg panganggone, tegese wantah ora ngemu surasa pepindhane diarani ....
a. paribasan
b. wangsalan
c. bebasan
d. saloka

3. Sing dadi titikane paribasan yaiku ....
a. tegese entar
b. tegese wantah
c. nganggo gegambaran
d. lumrahe ana jejere

4. Unen-unen sing diumpamakake yaiku kahanan, tumindak, utawa sifate manungsa diarani ....
a. paribasan
b. wangsalan
c. bebasan
d. saloka

5. Unen-unen sing isine arupa menungsa diumpamake kewan utawa barang diarani ....
a. paribasan
b. bebasan
c. saloka
d. parikan

6. Becik ketitik ala ketara, tegese ....
a. tumindak ala utawa becik wusanane bakal konangan
b. bia njunjung drajate wong tuwa
c. wong tuwa njaluk warah wong enom
d. wis nate lunga teka ngendi-ngendi

7. Ing ngisor iki tuladha paribasan ....
a. bathok bolu isi madu 
b. rawe-rawe rantas, malang-malang putung 
c. cebol nggayuh lintang 
d. nabok nyilih tangan

8. Esuk dele sore tempe, tegese ....
a. uripe tansah kuwatir
b. akeh wong kesusahan amarga ketaman bencana
c. ora teteg atine, gampang molah-malih
d. sipate wong tuwa tumurn menyang anak

9. Kodok nguntal gajah, saloka kasebut tegese ....
a. wong kang rekasa uripe amarga kakehan anak
b. luwih dhuwur pangkate, luwih gedhe panguwasane
c. wong duwe kekarepan sing mokal kelakone
d. prakara cilik dadi gede

10. Tegese saloka jer basuki mawa beya ....
a. amrih bisa mulya, butuh pangurbanan
b. amrih bisa sugih, butuh utangan
c. amrih bisa pinter, butuh sekolah dhuwur
d. amrih bisa seneng, butuh msngsn enak

11. Jer basuki mawa beya. 
Unen-unen ing dhuwur kalebu...
a. paribasan
b. bebasan
c. saloka
d. sanepan

12. Desa mawa cara, nagara mawa ....
a. aturan
b. tata
c. basa
d. tatacara

13. Wong sing seneng nyambut gawe tanpa duwe pamrih diparibasakake ....
a. jer basuki mawa beya
b. sepi ing pamrih rame ing gawe
c. kriwikan dadi grojogan
d. kaya banyu karo lenga

14. Esuk dele sore tempe, tegese ....
a. uripe tansah kuwatir
b. akeh wong kesusahan amarga ketaman bencana
c. ora teteg atine, gampang molah-malih
d. sipate wong tuwa tumurn menyang anak

15. Kaya asu karo kucing.
Unen-unen ing dhuwur kalebu ....
a. paribasan
b. bebasan
c. saloka
d. parikan

16. Ana gula ana semut, tegese …
a. saben panggonan sing ora nyenengake, mesthi akeh sing nekani
b. saben panggonan sing nyenengake mesthi ora ana sing nekani
c. saben panggonan sing nyenengake mesthi wae wong-wong ora gelem nekani
d. saben panggonan sing nyenengake mesthi akeh sing nekani

17. Mikul dhuwur mendhem jero kalebu .... 
a. paribasan
b. bebasan
c. saloka
d. parikan

18. Ing jaman sing nganggo teknologi maju, akeh wong tuwa sing njaluk wuruk/ golek ilmu marang wong enom.
Ukara paribasan sing mathuk kanggo ukara ing dhuwur yaiku ....
a. kebo kabotan sungu
b. kebo nusu gudel
c. mikul dhuwur mendhem jero
d. cebol nggayuh lintang

19. Wong tuwa sing kuwalahan ngramut anake digambarake kaya ....
a. kebo nusu gudel
b. kebo kabotan sungu
c. durung pecus keselak besus
d. ancik ancik pucuking eri

20. Tegese paribasan nututi layangan pedhot ....
a. nindakake pakaryan kang angel kelakone
b. nindakake pakaryan kang gampang kelakone
c. nindakake pakaryan kang angel oleh-olehane
d. nindakake pakaryan kang gampang oleh-olehane

II. Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki kanthi pratitis!
1. Sebutna sing padha antarane paribasan, bebasan, lan saloka! 
2. Sebutna sing mbedakake antarane paribasan, bebasan, lan saloka! 
3. Nulisa paribasan loro bae sategese! 4. Nulisa bebasan loro bae sategese!
5. Nulisa saloka loro bae sategese!


Posting Komentar untuk "Soal Bahasa Jawa Kelas 6 Materi Paribasan, Bebasan, lan Saloka"