Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Soal PAS Bahasa Jawa Kelas 5 Semester 1

Soal PAS Bahasa Jawa Kelas 5 Semester 1

Berikut ini adalah latihan Soal PAS Bahasa Jawa Kelas 5 Semester 1 lengkap dengan kunci jawaban. Soal PAS Bahasa Jawa Kelas 5 Semester 1 ini terdiri dari 20 soal pilihan ganda, 10 soal isian, dan 5 soal uraian. Seluruh Soal PAS Bahasa Jawa Kelas 5 Semester 1 bersumber dari Kurikulum 2013. Semoga Soal PAS Bahasa Jawa Kelas 5 Semester 1 ini dapat dijadikan referensi untuk belajar khususnya siswa kelas 5 yang menggunakan Kurikulum 2013. Berikut Soal PAS Bahasa Jawa Kelas 5 Semester 1.I. Wenehana tanda ping (x) aksara A, B, C utawa D ing sangarepe wangsulan kang kok anggep paling bener!
1. Andharan marang liyan ngenani kedadean sing nyata diarani .... 
a. crita
b. sanepa
c. pawarta
d. parikan

2. Pawarta iku kudu nggambarake kedadean kang .... 
a. nyata
b. ana
c. dawa
d. cendak

3. Pawarta sing diterbitake saben dina diarani .... 
a. narasi
b. ariwarti
c. kalawarti
d. deskripsi

4. Ukara pitakon kanggo nakokake wayah yaiku .... 
a. kepriye
b. sapa
c. kapan
d. apa

5. Ukara pitakon kanggo nakokake jenenge wong yaiku .... 
a. sapa
b. kapan
c. apa
d. kepriye

6. Pawarta sing wujud e andharan wong kang ngalami dhewe sawijine kedadean diarani .... 
a. opini
b. fakta
c. campuran
d. apus-apusan

7. Pawarta sing diterbitake kala-kala ora saben dina diarani .... 
a. ariwarti
b. kalawarti
c. narasi
d. deskripsi

8. Fadil mangan soto ing warung. Ukara ing dhuwur iku jejer e yaiku .... 
a. Fadil
b. mangan
c. soto
d. ing warung

9. Bima tuku gula ing toko. 
Ukara ing dhuwur iku wasesa e yaiku .... 
a. Bima
b. tuku
c. gula
d. ing toko

10. Sesuk Fatimah nggawa duwit. 
Ukara ing dhuwur iku lesan e yaiku .... 
a. sesuk
b. Fatimah
c. nggawa
d. duwit

11. Tembung loro sing tegese padha tegese dienggo bareng kanggo mbangetake diarani ....
a. saroja
b. entar
c. camboran
d. kawi

12. Anake pak Karto dadi TNI katon gagah ....
a. banget
b. wibawa
c. prakosa
d. tenan

13. Warga desa Mulyosari katon guyub ....
a. seneng
b. rukun
c. bareng
d. asor

14. Bocah sing nduweni unggah .... mesti ditresnani wong tuwane.
a. mungguh
b. inggih
c. ungguh 
d. lenggah

15. Tembung sing dumadi saka loro utawa luwih, dienggo dadi siji lan nuwuhake teges/arti sing anyar diarani tembung ....
a. lingga
b. saroja
c. camboran 
d. entar

16. Tembung camboran jinise yaiku...
a. Camboran tugel lan ora tugel
b. Camboran wutuh lan ora wutuh
c. Camboran tugel lan cambotan wutuh
d. Camboran wutuh lan cambora setengan wutuh

17. Ing ngisor iki sing kalebu tembung camboran tugel yaiku ....
a. Siswa-siswi
b. Pakdhe
c. Enom tuwa
d. Gedhe cilik

18. Ing ngisor iki sing kalebu contohe camboran wutuh yaiku ....
a. naga sari
b. bangjo
c. lunglit
d. dubang

19. Gedhe endase tegese ....
a. muring-muring
b. seneng njupuk barange liyan
c. dumeh/ sombong
d. seneng omong

20. Bocah kuwi seneng ngabangake kuping. Ngabangake kuping tegese ....
a. kupinge dadi abang
b. kupinge getihen
c. kupinge kabangen
d. nggawe nesu

II. Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki kanthi pratitis!
1. Terangna apa sing diarani pawarta?

2. Ukara iki golekana jejer, wasesa, lesan lan keterangane!
Simbah ngunjuk obat ing kamar.

3. Gawea ukara nganggo pola kang wis dicepakake!
a. JWLK :
b. KJWL :

4. Apa tegese tembunh entar ing ngisor iki! 
a. ados kringet =
b. kaku atine = 

5. Ukara ing ngisor iki tulisen nganggo aksara jawa!
Budi tuku lele

Posting Komentar untuk "Soal PAS Bahasa Jawa Kelas 5 Semester 1"