Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Penerapan Nilai-Nilai yang Terkandung dalam Sila Pancasila - Materi PPKn Kelas 6 SD / MI

A.  Sila Pertama Pancasila

Sila pertama Pancasila berbunyi “Ketuhanan yang Maha Esa”. Pada sila pertama terdapat nilai-nilai ketuhanan. Berikut adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila kesatu Pancasila adalah sebagai berikut:
 1. Percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa.
 2. Mengembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerja sama  antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa.
 3. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan  kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa.
 4. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa adalah  masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan yang Maha Esa.
 5. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan  ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing.
 6. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan  yang Maha Esa kepada orang lain.


B. Sila Kedua Pancasila

Sila kedua Pancasila berbunyi “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” Nilai yang terkandung dalam sila kedua adalah nilai kemanusiaan. Berikut adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila adalah sebagai berikut:
 1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan  martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa.
 2. Mengakui persamaan derajat, persaman hak, serta kewajiban  setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama,  kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit.
 3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
 4. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira.
 5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
 6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
 7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
 8. Berani membela kebenaran dan keadilan.
 9. Mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain.

C. Sila Ketiga Pancasila

Sila ketiga Pancasila berbunyi “Persatuan Indonesia”. Pada sila ketiga Pancasila terkandung nilai persatuan. Berikut nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila adalah sebagai berikut:
 1. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara apabila diperlukan.
 2. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.
 3. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.
 4. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.
 5. Memajukan persatuan dan kesatuan bangsa.

D. Sila Keempat Pancasila

Sila keempat Pancasila berbunyi Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan”. Pada sila keempat Pancasila terkandung nilai kerakyatan. Berikut adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, adalah sebagai berikut:
 1. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.
 2. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
 3. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
 4. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.
 5. Dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
 6. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
 7. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, mengutamakan nilai-nilai kebersamaan dan keadilan, serta mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.

E. Sila Kelima Pancasila

Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan salah satu nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila, yaitu Keadilan Sosial  bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Berikut nilai-nilai yang terkandung dalam  sila kelima Pancasila adalah sebagai berikut:
 1. Mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong.
 2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
 3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
 4. Menghormati hak orang lain.
 5. Memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.
 6. Suka bekerja keras.
 7. Menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

Sumber:
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2018. Buku Siswa Tematik Kelas 6 Tema 7 Kepemimpinan. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Posting Komentar untuk "Penerapan Nilai-Nilai yang Terkandung dalam Sila Pancasila - Materi PPKn Kelas 6 SD / MI"